Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej online produktů a služeb (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.prokvalitnizivot.cz a webových stránek obchod.prokvalitnizivot.cz a www.zdravizbylinek.cz

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor online produktů a služeb za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Základní údaje – prodávající

Ing. Radka Krosnářová,DiS., Jamné nad Orlicí 274, 561 65 Jamné nad Orlicí, Česká Republika

e-mail: radka@prokvalitnizivot.cz, tel: 725 521 518
IČ: 76147711
Prodávající není plátcem DPH

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.prokvalitnizivot.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím uvedené webové stránky.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.prokvalitnizivot.cz , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Po provedení objednávky, bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze do 14 dnů od nákupu, avšak pouze do okamžiku, než kupující zahájí stahování předmětu koupě.

Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.prokvalitnizivot.cz jsou uvedeny všechny ceny služeb. Prodávající není plátcem DPH.

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

Při zvolení platby bankovním převodem kupující obdrží automatický email s platebními podmínkami do 24 hod od vytvoření objednávky. Pokud se tak nestane, kontaktuje kupující prodávajícího na uvedený email. Vaši platbu proveďte nejpozději do 5-ti dnů od objednání. V případě nezaplacení si prodávající vyhrazuje právo na možnost objednávku zrušit. Číslo účtu je 2201877043/2010.

V případě platby na splátky:

Kupující se zavazuje zaplatit včas všechny splátky. To znamená, že v souhrnu se zavazuje zaplatit celou částku za produkt nebo službu, kterou si objednal.

Dodací podmínky

Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem přístupy ke shlédnutí online produktu, a to nejpozději v den jeho zahájení. Přístup do kurzu/webináře/stáhnutí online produktu je umožněn po dobu 6 měsíců, není-li přímo u produktu uvedeno jinak.

Odstoupení od smlouvy 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od nákupu, a to písemnou formou směřovanou na adresu prodávajícího, nebo na email radka@prokvalitnizivot.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury /daňového dokladu. Odstoupení od smlouvy je možné pouze do okamžiku, než kupující zahájí užívání předmětu koupě.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět metodou, kterou zákazník použil při úhradě.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Odpovědnost

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje zadané v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů je uvedeno na webové adrese https://www.prokvalitnizivot.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2023.

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.prokvalitnizivot.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.prokvalitnizivot.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.